نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز

پروژه مخازن صادراتی و ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک

مهندسی پروژه مخازن صادراتی و ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک