مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

پروژه مخازن صادراتی و ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک

مهندسی پروژه مخازن صادراتی و ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک