شرح پروژه

• طراحی ومهندسی , تامین کالا و اجرا ، ساخت تولید مونو اتیلن گلایکول (MEG) (GL,EPCC)

طراحی ومهندسی تولید مونو اتیلن گلایکول(MEG) پروژه EPC از گاز طبیعی و به کار گیری دو لیسانس یکپارچه اروپایی وچینی وبا مشارکت شرکت پیمانکار چینی

  • کارفرماشرکت تدبیر انرژی
  • Grant license , EPC به روش :

طراحی و مهندسی تولید مونو اتیلن گلایکول (MEG)

طراحی و مهندسی تولید مونو اتیلن گلایکول (MEG)

طراحی و مهندسی تولید مونو اتیلن گلایکول (MEG)

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز