شرح پروژه


  • کارفرمانیروگاه اصفهان
  • تاریخ شروع پروژه1401

خدمات مشاوره و نظارت بر نیروگاه جنوب اصفهان

خدمات مشاوره و نظارت بر نیروگاه جنوب اصفهان

خدمات مشاوره و نظارت بر نیروگاه جنوب اصفهان

خدمات مشاوره و نظارت بر نیروگاه جنوب اصفهان

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز