شرح پروژه

مشاوره مهندسی ومدیریت نظارت و مهندسی کارگاهی واحد تولید آب، هوا و اکسیژن و نیتروژن پتروشیمی دماوند و بررسی نهایی مدارک مهندسی و سازندگان جهت اجرا و راه اندازی

  • کارفرماپتروشیمی دماوند
  • تاریخ شروع پروژه1396

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز