شرح پروژه

مدیریت پروژه جهت خرید و نصب بویلر HP20 تنی مسیر اضافی کندانس واحد متانول پتروشیمی فن آوران

  • کارفرماشرکت پتروشیمی فن آوران
  • تاریخ شروع پروژه1400

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز