شرح پروژه

مدیریت پروژه جهت خرید و نصب بویلر HP20 تنی مسیر اضافی کندانس واحد متانول پتروشیمی فن آوران

  • کارفرماشرکت پتروشیمی فن آوران
  • تاریخ شروع پروژه1400

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز