شرح پروژه

ارائه خدمات مطالعات و بازنگری طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید
  • کارفرماشرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
  • تاریخ شروع پروژه1400

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز