شرح پروژه

ارائه خدمات مطالعات و بازنگری طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید
  • کارفرماشرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
  • تاریخ شروع پروژه1400

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

طراحی سیستم کولینگ پتروشیمی تخت جمشید

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز